עדכונים

עדכונים

שלישי, 25 יוני 2019 21:41

קווים מנחים לבדיקת בקשות לאישור חריג בארנונה לשנת 2020

פורסמו קווים מנחים לבדיקת בקשות לאישור חריג בארנונה לשנת 2020

ביום 19.6.19 פרסם משרד הפנים  קווים מנחים לבדיקת בקשות לאישור חריג בארנונה לשנת 2020

לנוחיותכם מצ"ב מסמך הקווים המנחים.  

בסעיף 3 לקווים המנחים קיימת התייחסות פרטנית לבקשות של ועדים מקומיים.

 

 

 ראשון, 16 יוני 2019 11:27

הנני ליידע כי ביום 11.6.19 פרסם משרד הפנים נוהל עדכני להגשת בקשה לאישור חריג בארנונה לשנת 2020.

לנוחיותכם מצ"ב הנוהל

הנוהל עוסק גם בהגשת בקשות ע"י ועדים מקומיים לאישור חריג להעלאת ארנונה לשנת 2020 או לאישור הטלה ראשונה לשנת 2020.

(ר' בין השאר במסגרת פרק ב' לנוהל המצורף)

הבקשה אמורה להיות מוגשת באמצעות המועצה האזורית.

שיעור העדכון השנתי לשנת 2020 הינו 2.5.8%.

את הבקשות יש להגיש למשרד הפנים עד לתאריך 15.7.19!

לכן קיים צורך מידי בהיערכות מתאימה בוועדים מקומיים שמעוניינים להגיש בקשות כאלו – לרבות לשם קבלת החלטה בוועד המקומי ולאחר מכן לצורך קבלת החלטה של מליאת המועצה האזורית.

מומלץ לבחון עם המועצה האזורית את מועד הדיון שלה בבקשות אלו ולהיערך בהתאם...

תשומת הלב למסמכים שנדרשים בהתאם לנוהל!

בימים הקרובים משרד הפנים אמור לפרסם מסמך קווים מנחים להגשת בקשות אלו.

נעדכן באתר עם פרסום מסמך הקווים המנחים.

 

 

 

הנחיות לתחילת הפעילות של הוועד המקומי החדש

הבחירות נגמרו !

חברי הוועד המקומי החדש נבחרו וכעת צריך להתחיל לעבוד...

כדי להתחיל לעבוד, על הוועד המקומי לבצע מספר מהלכים ולקבל החלטות בסיסיות ראשוניות.

להלן סקירה והנחיות רלוונטיות לתחילת הפעילות של הוועד המקומי החדש:

 

תחילת הכהונה

תחילת הכהונה של חברי הוועד המקומי החדש – 7 ימים לאחר מסירת הודעת מנהל הבחירות על התוצאות.

 

ישיבה ראשונה

ועד מקומי נבחר יקיים ישיבה ראשונה, על פי הזמנת ראש המועצה האזורית – תוך 14 ימים מיום תחילת הכהונה.
את הישיבה הראשונה ינהל ראש המועצה, עד לבחירת ראש הוועד המקומי.

 

בחירת ראש הוועד המקומי

ראש הוועד המקומי יבחר מקרב חברי הוועד הנבחרים.

בחירת ראש הוועד המקומי תיעשה בהצבעה גלויה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית מהקולות של כל חברי הוועד  (לפי המספר המירבי של חברי הוועד) הוא הנבחר כראש הוועד.

אם בהצבעה הראשונה לא קיבל אף מועמד רוב כנ"ל – תיערך הצבעה שניה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית מקולות חברי הוועד המצביעים (הנוכחים) הוא הנבחר כראש הוועד.

ממועד בחירת ראש הוועד המקומי, הוא ינהל את המשך ישיבת הוועד המקומי.
(סעיף 105 לצו).

הערה – בישוב שלא היו בו בחירות ונקבעה לגביו "זהות בוועדים" של חברי הוועד המקומי עם חברי ועד הנהלת האגודה החקלאית של אותו ישוב – לא יתקיימו בחירות כנ"ל וראש הוועד המקומי יהיה האדם המשמש כראש הוועד או כראש המזכירות או כראש ההנהלה של אותה אגודה חקלאית.
(סעיף 129 לצו, בשילוב עם סעיף 105 לצו).

 

מינוי גזבר הוועד המקומי

בהתאם לתיקון חדש לצו (מיום 19.7.18), על ועד מקומי למנות גזבר והוא יהיה אחראי לביטחונה של קופת הוועד המקומי. ניתן למנות ממלא מקום לגזבר הוועד, חבר ועד או עובד בוועד.

בהעדר הגזבר, ראש הוועד המקומי אחראי לביטחונה של קופת הוועד המקומי.
(סעיף 132ג' לצו).

 

קביעת מורשי חתימה של הוועד המקומי

בהתאם לתיקון חדש לצו (מיום 19.7.18), נקבעו הוראות חדשות בנוגע לזהות מורשי החתימה של הוועד המקומי:

חתימה על המחאה / שיק או פקודת תשלום לחיוב של הוועד המקומי

נדרשת חתימת ראש הוועד המקומי + גזבר הוועד המקומי.

בהעדר הגזבר – חתימת חבר ועד מקומי או עובד הוועד המקומי שמונו ע"י הוועד המקומי כממלא מקומו של גזבר הוועד  המקומי.

 

חתימה על חוזה/ כתב התחייבות/ הסדר פשרה / מסמך הכולל התחייבות כספית של הוועד המקומי
כנ"ל

 

חתימה על חוזה/ התחייבות / הסדר פשרה / מסמך שאינו כולל התחייבות כספית של הוועד המקומי

ניתן לקבוע מורשי חתימה כנ"ל (ראש הוועד + גזבר הוועד) וניתן לקבוע שנדרשת חתימת ראש הוועד המקומי + חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי שמונו לכך ע"י הוועד המקומי.

 

המלצה: למניעת סרבול מיותר מומלץ לשקול להחליט על אותם מורשי חתימה גם להתחייבויות כספיות וגם למסמכים ללא התחייבות כספית.

 

 

תרשים זרימה לקבלת החלטות בישיבה הראשונה של ועד מקומי

Screenshot 3

פרוטוקול הישיבה הראשונה של הוועד המקומי

יש לערוך פרוטוקול של הישיבה הראשונה של הוועד המקומי, תוך פירוט תמציתי של מהלך הדיון ופירוט של ההחלטות שהתקבלו בישיבה.
לנוחיותכם מצ"ב נוסח כללי מוצע לפרוטוקול ולהחלטות – נדרשים שינויים/התאמות/תוספות לנוסח המוצע, בהתאם לנסיבות הקונקרטיות!

 

 

נושאים נוספים שהוועד המקומי יצטרך לבחון / לקדם עם תחילת כהונתו

מעבר לנושאים הבסיסיים שפורטו לעיל, על הוועד המקומי להיערך לקידום נושאים נוספים שעומדים לפתחו בתחילת דרכו:

 

בחירת ועדות

ועד מקומי רשאי למנות ועדות קבועות או ועדות למקרים מיוחדים ולהטיל עליהן תפקידים לפי שיקול דעתו.[1]

על אופן ההתנהלות הפורמלית של הוועדות שמונו, יחולו בהתאמה ההוראות החלות על אופן ההתנהלות הפורמלית של הוועד המקומי.

מניסיוננו, מוצע לבחון הקמת ועדות  "פרקטיות" שתהיינה פעילות ואפקטיביות – כגון ועדות בתחומים הבאים:

 • ועדת בניה ותכנון
  (שתבחן תכניות לפיתוח והרחבה של הישוב/האזור וכן תשמש ככתובת  לוועדה המקומית לעניין בחינה ומתן התייחסות לבקשות להיתרים ולהליכי תכנון) 
 • ועדת נוער וחינוך
 • ועדת ביטחון
 • ועדת מכרזים[2]
 • ועדת התקשרויות[3]
 • ועדת תרבות קהילה ודת
 • ועדת כספים

 [כמובן שניתן להקים ועדות נוספות בתחומים נוספים...] 

 

כדאי לדעת:

 • ככלל, תפקיד הוועדות הינו לסייע ולהמליץ לוועד המקומי
 • ניתן לשלב בוועדות גם מתנדבים, שאינם חברים בוועד המקומי
 • ככלל, ועדה אינה מוסמכת לקבל החלטות במקום הוועד המקומי

  

בחינת אישור צו המיסים לשנת 2019

ברגיל, המועד לאישור צו המיסים חלף ועבר לו.
ככל שהוועד "הקודם" כבר קיבל החלטה על כך ולא נמצא צורך לשנות – ניתן לענ"ד להתבסס על אותה החלטה קודמת ולשם הזהירות בלבד להביא את ההחלטה שהתקבלה לאישרור.

לנוכח מועד הבחירות נקבעו הוראות לפיהן מועד אישור צווי המיסים בעיריות ובמועצות האזוריות נדחה לתחילת שנת 2019 – עד ליום 20.2.2019
לא נקבעו הוראות ישירות בענין זה לגבי ועדים מקומיים ונראה כי ההוראות הנ"ל תחולנה בשינויים המתחייבים גם לגבי ועד מקומי.
לפיכך וככל שלא התקבלה בוועד המקומי החלטה בענין זה, נדרש כבר כעת לבחון את ההיבטים הרלוונטיים להכנת צו המיסים של הוועד המקומי לשנת 2019.

 

בחינת הגשת בקשה לאישור חריג להעלאת תעריפים הארנונה / מיסי הוועד המקומי

במקביל לדחיית המועד לאישור צו המיסים, משרד הפנים הודיע שתהיה דחיה מתאימה במועד להגשת בקשות לאישור חריג להעלאת תעריפי הארנונה בעיריות ובמועצות האזוריות.
נראה כי משרד הפנים עשוי לאפשר גם לוועדים המקומיים להגיש את הבקשה בתחילת שנת 2019 וצפויה להימסר על כך הודעה מטעם משרד הפנים.
לכן מוצע כבר כעת לבחון האם יש מקום להגשת בקשה לאישור חריג להעלאת תעריפי הארנונה / מיסי הוועד המקומי לשנת 2019.

חשוב לדעת שמדיניות משרד הפנים הינה שתעריפי הארנונה למגורים של הוועדים המקומיים יהיו בשיעור שלא יעלה על 30% מתעריפי הארנונה למגורים הרלוונטיים של המועצה האזורית.
כמובן שבקשה כזה חייבת להיות מבוססת על נתונים המצדיקים את העלאת תעריף הארנונה של הוועד המקומי.
כאשר תימסר הודעה בעניין זה מטעם משרד הפנים – נעדכן זאת באתר.

 

ועד מקומי המעוניין לקבל עותק של "סט" המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה כזו יכול לפנות אלינו בדוא"ל.

 

כללי

יש נושאים נוספים שכדאי שהוועד המקומי יתחיל לבחון אותם כדי לקדם אותם בהמשך הפעילות...

[כגון: בחינת ההתחייבויות הכספיות / מקורות תקציביים / בחינת קידום פרוייקטים ועוד...]

(לא נעמיס עליכם את הכל בהתחלה...)

 

בהצלחה בשליחות הציבורית שלקחתם על עצמכם!

 

[1] זאת בהתאם ומכוח הוראת סעיף 131 לצו המועצות האזוריות.

[2] היות וניהול של מכרז וניהול של ועדת מכרזים מצריך ידע וניסיון מקצועי – מומלץ במקרים שבהם אין בוועד המקומי את הידע והניסיון – לשקול "להשתמש" בהליכים אלו ב"פלטפורמה" של המועצה האזורית, בהתאם להוראת ס' 132א לצו המועצות האזוריות.

[3] רלוונטי להתקשרויות בסכומים הפטורים ממכרז. קיימת התייחסות לכך בנספח "נוהל רכש והתקשרויות" במדריך המקצועי לפעילות הוועד המקומי.

 

נקרא 1077 פעמים

mad2

Copyright © dorisdesign

מייל: Meital@vaad-mekomi.co.il

טל': 03-7734500

פקס: 03-7734515

מען: מצדה 7, בני ברק  5126112. מגדלי ב.ס.ר 4